Higiena Komunalna

1. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody oraz obiektami służącymi do zaopatrywania ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi.

2. Uczestnictwo w szkoleniach dot. monitoringu jakości wody, przygotowujących do realizacji projektu Transition Facility 2006.

3. Systematyczne wdrażanie systemu informatycznego wspomagającego Monitoring Jakości Sanitarnej Wody.

4. Uczestniczenie w realizacji projektu Transition Facility 2004 – zarządzanie Monitoringiem Jakości Wody w głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Transition Facility 2005 i Transition Facility 2006.

5. Szkolenia osób pobierających próbki oraz opracowywanie programów certyfikacji próbkobiorców.

6. Prowadzenie działań w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej, mające na celu zapewnienie czystości powietrza w pomieszczeniach.

7. Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej.

Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach

Uprzejmie informujmy, iż w okresie od 16 maja do 11 września 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli, zwana dalej „NIK", przeprowadziła kontrolę działań 12 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 12 urzędów miast, na rzecz utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach (nr kontroli P/17/048). W ramach prowadzonej kontroli badaniem kwestionariuszowym objęto także Główny Inspektorat Sanitarny oraz 12 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Celem kontroli była ocena podejmowanych przez kontrolowane jednostki działań dla zapewnienia dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o odpowiedniej jakości, w dostatecznej ilości oraz pod wystarczającym ciśnieniem.

Wyniki kontroli NIK

Ogólne Wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Wytyczne te są jedynym opracowaniem regulującym wykonywanie procedur dekontaminacyjnych w Polsce i stanowią cenny zbiór zasad, które powinny być wdrażane we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz w zakładach usługowych, w których wykonywane zabiegi mogą prowadzić do przerwania ciągłości tkanek (np. zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, studia tatuażu i odnowy biologicznej).

Zmiany w prowadzeniu nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli w świetle nowych przepisów

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowaustawa Prawo Wodne(Dz. U. z 207r. poz. 1566), która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 18 lipca 2001 o tej samej nazwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121).

Podobnie jak w poprzedniej ustawie Prawo Wodne obecna także zawiera zapisy dające delegację do wydania przepisów wykonawczych dla Ministra Zdrowia:

  • w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (art. 48 ust 1) - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr  86, poz. 478 ze zm.),
  • w sprawie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz sposobu ich oznakowania (art. 49) - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527 ),

oraz dla Ministra Środowiska:

  • w sprawie profilu wody w kąpielisku – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz .U. Nr 36, poz. 191)

Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo wodne w budynkach

Nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynkach może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również istotne bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne i społeczne. Publikacja „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach, tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfiki.

Czytaj więcej...

Korzystanie z solarium na nowych zasadach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce informuje, że w dniu 16 lutego 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 roku o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111). Ustawa ta w swoich zapisach określa m. in. szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy zabronione jest udostępnianie solarium osobom małoletnim. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby wyrażającej chęć skorzystania z solarium, osoba go udostępniająca może zażądać okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jej wiek. Osoba udostępniająca solarium może odmówić osobie chcącej skorzystać z solarium, jeśli nie został okazany dokument stwierdzający pełnoletność, lub też osoba nie jest pełnoletnia. 

Czytaj więcej...

Legionella sp.

W dniu 11 stycznia 2018 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem zmianie uległy zapisy dotyczące obowiązku wykonywania badań wody ciepłej użytkowej pod kątem obecności bakterii Legionella sp. Badanie takie należy wykonywać również w budynkach użyteczności publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie budynków zamieszkania zbiorowego i przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zasady korzystania z sauny / Wytyczne dla saun

Przygotowane opracowanie stanowi wsparcie merytoryczne dla zarządzających tego typu obiektami w zakresie zapewnienia odpowiednich wymagań sanitarno-higienicznych.Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun zostały opracowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z formy rekreacji, jaką są sauny.

Czytaj więcej...

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

W myśl art. 16 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce