Znakowanie żywności

Z dniem 9 stycznia 2015 roku weszło  w życie w rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych  rodzajów środków spożywczych  (Dz. U. z 2015 poz. 29), które zastępuje w części rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 774).

Powyższe rozporządzenie określa sposób znakowania i szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu poszczególnych rodzajów środków spożywczych, w tym środków spożywczych bez opakowań przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego, oraz pakowanych przy sprzedaży.

Przy sprzedaży środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

1)  nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17  rozporządzenia nr 1169/2011;

2)  nazwę albo imię i nazwisko producenta;

3)  wykaz składników - zgodnie z art. 18-20  rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;

4)  klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

5) w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

6)  w przypadku pieczywa - dodatkowo:

 a)  masę jednostkową,

 b)  informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” - gdy został zastosowany taki proces technologiczny.

Wszystkie powyższe informacje, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez pracowników tut. Stacji będzie weryfikowana dostępność informacji dla klientów wszystkich środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży zgodnie z  ww. rozporządzeniem.

W związku z powyższym przypomina się przedsiębiorcom, iż wprowadzając do obrotu środki spożywcze powinni  dokładne zaznajomić się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego i je przestrzegać.

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce