STATUT
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce

§ 1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce, zwana dalej „Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340) wraz z aktami wykonawczymi;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2.

1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.
2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. o działalności leczniczej w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Małopolski.
3. Powiatowa Stacja jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 3.

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wieliczka.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wielicki.

§ 4.

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 5.

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz Powiatowej Stacji.
2. Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce.
3. Jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce.

§ 6.

1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wnoszeniem i popieraniem oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie;
8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń;
9) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
10) prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
11) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
12) sprawowanie nadzoru nad higieną placówek nauczania, wychowywania, uczelni wyższych oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
13) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
15) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;
16) kontrolę przestrzegania przepisów przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby;
17) kontrolę przestrzegania przepisów przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotykowe kategorii 2 i 3;
18) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
20) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
21) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji,
22) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

3. Działalność lecznicza w Powiatowej Stacji wykonywana jest przez wyodrębniony zakład leczniczy o nazwie Wielicka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

4. Powiatowa Stacja podejmuje określone czynności w zakresie nadzoru sanitarnego w ramach zintegrowanego systemu badań.

§ 7.

1. Powiatowa Stacja może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności w zakresie:

1) czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego;
2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych;
3) kursów specjalizacyjnych.

2. Środki pochodzące z wykonywanych przez Powiatową Stację usług, o których mowa w ust. 1, stanowią dochody budżetu państwa.

§ 8.

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą:

1) Wielicka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:

a) Oddział Nadzoru Sanitarnego,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

2) pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

a) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny,
b) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,
c) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej,
d) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,
e) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
f) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości,
g) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

Zobacz

Polecamy

Kontakt

Punkt Informacyjny:
tel. + 48 222 500 115
fax. +48 12 289 05 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce